Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Følgende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse for Acton A/S tilbud, leverancer og andre ydelser, med mindre de udtrykkeligt måtte være fraveget ved anden skriftlig aftale mellem
parterne.

 

1. Tilbud

Når intet særligt er anført, er tilbud gældende uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Uanset om Acton A/S har afgivet et skriftligt tilbud til køber, er aftaler om salg først bindende for Acton A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Acton A/S eller varen er leveret til køber.

Såfremt en ordrebekræftelse eller leverede varer ikke er overensstemmende med købers ordre eller tilbud afgivet af Acton A/S, skal køber uden ugrundet ophold og senest tre dage fra modtagelsen skriftligt reklamere overfor Acton A/S. Såfremt reklamation ikke sker rettidigt, accepterer køber, at der er indgået en aftale om salg af de varer, der henholdsvis fremgår af ordrebekræftelsen eller er leveret til køber.

Aftaler/ordrebekræftelser vedrørende varer, som Acton A/S ikke har på lager, kan efterfølgende uden varsel annulleres af Acton A/S, såfremt varen ikke kan fremskaffes inden leveringstidspunktet og køber har i dette tilfælde ikke krav af nogen art mod Acton A/S som følge af annulleringen af aftalen. Har køber ikke rettidigt betalt forfaldne beløb til Acton A/S, kan Acton A/S endvidere uden varsel annullere enhver aftale med køber.

2. Priser og betalingsbetingelser

Alle opgivne priser er eksklusive moms og andre afgifter samt leveringsomkostninger, herunder pakke- og ekspeditionsgebyrer, fragt- og forsendelsesudgifter samt eventuelle installationsudgifter, idet Acton A/S er berettiget til at fakturere køber særskilt herfor.

Priser er baseret på senest noterede kurser og gældende materialepriser, lønninger, toldsatser, fragtrater og andre omkostninger. Acton A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne, såfremt der sker ændringer i disse forhold inden leveringstidspunktet.

Betaling er netto kontant. Fakturerede beløb er forfaldne til betaling senest ved leveringen med mindre andet udtrykkeligt fremgår af Acton A/S ordrebekræftelse eller faktura. Ved forsinket betaling er køber forpligtet til at betale rente med 7 % over den til enhver tid fastsatte officielle diskonto p.a. fra forfaldstidspunktet. Endvidere er Acton A/S berettiget til at opkræve køber rykkergebyrer og køber er forpligtet til at betale sædvanlige inkassoomkostninger i forbindelse med inkassationen af forfaldne skyldige beløb.

Har Acton A/S indrømmet køber kredit for betalingen af varer, er Acton A/S berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for betalingen af sådanne beløb, såfremt Acton A/S efterfølgende modtager oplysninger eller på anden måde finder det sandsynliggjort, at køber ikke vil kunne betale hele eller dele af beløbet til Acton A/S rettidigt. Fremsætter Acton A/Z skriftligt påkrav om sikkerhedsstillelse og opfylder køber ikke kravet inden 5 dage fra modtagelsen – dog senest ved leveringen af de pågældende varer – er Acton A/S berettiget til at holde varerne tilbage og/eller til at ophæve aftalen med køber og kræve køber erstatning for det tab, som Acton A/S lider i den anledning.

Såfremt køber påberåber sig en mangel ved varer og Acton A/S ikke kan anerkende mangelen, er køber efter påkrav fra Acton A/S forpligtet til i et dansk pengeinstitut at deponere den del af det skyldige beløb, der vedrører varer, som efter købers opfattelse er behæftet med en mangel. Køber er dog altid forpligtet til at betale den del af det skyldige beløb, som vedrører varer, der ikke er behæftet med mangler.

3. Ejendomsforbehold

Acton A/S forbeholder sig ejendomsretten til solgte og leverede varer indtil ethvert faktureret beløb er indbetalt af køber. I tilfælde af købers manglende betaling er Acton A/S berettiget til uden varsel at tage leverede varer tilbage og køber er forpligtet til at medvirke til en sådan omgående og uhindret tilbagetagelse. Køber er forpligtet til at betale Acton A/S ethvert tab og alle omkostninger, som Acton A/S påføres i forbindelse med tilbagetagelsen.

4. Levering – risiko for hændelig undergang

Med mindre andet er aftalt, sker levering AB Acton A/S lager/Acton A/S underleverandørs lager, hvilket lager udpeges af Acton A/S, og køber bærer herefter risikoen for varers hændelige undergang. Har Acton A/S påtaget sig at levere varer på købers forretningssted med Acton A/S egen fragtfører, påhviler risikoen for varernes hændelige undergang dog Acton A/S indtil afleveringen på købers forretningssted.

Nægter køber at modtage købte varer eller kan købte varer ikke leveres til køber som følge af forhold, der kan henføres til køber, er Acton A/S berettiget til at hæve aftalen med køber og kræve erstatning for det tab, Acton A/S derved er blevet påført og de omkostninger, herunder transportudgifter, som Acton A/S har afholdt.

Levering sker hurtigst muligt, idet Acton A/S dog ikke bærer ansvaret for underleverandørers forsinkede levering til Acton A/S. Såfremt Acton A/S og køber har aftalt et fast leveringstidspunkt, anses levering foretaget rettidigt, såfremt Acton A/S inden for den aftalte frist har meddelt køber, at varerne henstår til købers disposition eller er afsendt til køber med en fragtfører.

Fremsætter køber efter indgåelsen af en aftale med Acton A/S om køb af varer ønske om ændringer af en leverance, er Acton A/S berettiget til at meddele køber, at leveringstiden for den pågældende leverance forlænges.

Sker levering ikke rettidigt, er køber alene berettiget til at hæve aftalen om købet, hvis Acton A/S ikke har foretaget levering senest tre hverdage efter, at Acton A/S efter leveringsfristens udløb har modtaget købers skriftlige meddelelse om, at køber ønsker at hæve aftalen som følge af forsinkelsen.

Såfremt køber som følge af Acton A/S forsinkede levering hæver en aftale om køb, er køber ikke berettiget til at kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation for købers direkte eller indirekte tab.

5. Mangler og reklamation

Køber har pligt til at undersøge varer straks efter leveringen til køber og fremsætte skriftlig reklamation overfor Acton A/S senest 7 dage fra modtagelsen eller fra det tidspunkt, hvor manglen tidligst kan konstateres. Såfremt reklamation ikke er modtaget rettidigt, kan køber ikke gøre mangler ved leverede varer gældende. Acton A/S ansvar for mangler bortfalder dog altid 12 måneder efter leveringen, med mindre Acton A/S har afgivet særskilt længerevarende skriftlig garanti.

Acton A/S leverancer er alene omfattet af de garantier, som Acton A/S leverandører af de pågældende varer har afgivet over for Acton A/S. Yderligere garantier vedrørende leverede varers kvalitet, kvantitet, anvendelighed, egnethed m.v. er alene gyldige, såfremt sådanne garantier er afgivet skriftligt overfor køber.

Anvendes en vare på en usædvanlig eller uhensigtsmæssig måde eller foretager køber uden Acton A/S forudgående skriftlige godkendelse ændringer eller andre indgreb i varen, kan køber ikke over for Acton A/S fremsætte indsigelse om sådanne mangler, der helt eller delvist kan henføres til købers anvendelse af eller ændringer/indgreb i varen.

Såfremt en leveret vare er mangelfuld, er køber alene berettiget til at hæve aftalen om køb med Acton A/S og køber kan ikke udover krav på tilbagebetaling af en eventuel erlagt købesum fremsætte yderligere krav – herunder erstatningskrav – mod Acton A/S vedrørende mangelen, ligesom køber ikke er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag eller anden form for økonomisk kompensation for købers direkte eller indirekte tab.

Fremsætter køber rettidig og berettiget reklamation om mangler ved leverede varer overfor Acton A/S, er Acton A/S altid berettiget til at afhjælpe sådanne mangler ved at foretage reparation, omlevering eller på anden måde afhjælpe manglen. Køber er ikke berettiget til at hæve en aftale om køb med Acton A/S, såfremt Acton A/S senest 14 dage efter modtagelsen af købers rettidige skriftlige reklamation har meddelt køber, på hvilken måde og indenfor hvilken periode Acton A/S eller en af Acton A/S udpeget tredjemand vil foretage reparation/omlevering/anden afhjælpning vedrørende den leverede mangelfulde vare.

Foreligger der mangler ved en del af en leverance fra Acton A/S, og er køber berettiget til at hæve aftalen om køb i overensstemmelse med ovenstående, er køber alene berettiget til at hæve den del af aftalen, der omfatter de varer, som er leveret for sent eller lider af mangler. Undtaget herfra er dog de tilfælde, hvor det er af væsentlig betydning for køber, at køber modtager hele leverancen.

6. Acton A/S produktansvar

Acton A/S produktansvar er begrænset som anført i det følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

Acton A/S produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og Acton A/S er således ikke ansvarlig for skader på købers eller andres løsøre eller faste ejendom ligesom Acton A/S ikke er ansvarlig for skade på produkter, hvori varer leveret af Acton A/S er indføjet.

Acton A/S er ikke ansvarlig for købers eller tredjemands driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignede direkte eller indirekte tab som følge af skader forvoldt af varer leveret af Acton A/S. Acton A/S ansvar for skader på ting kan højest udgøre den for Acton A/S leverance aftalte pris.

Acton A/S produktansvar for personskade er begrænset til tilfælde, hvor køber eller tredjemand godtgør, at skaden er sket som følge af Acton A/S grove uagtsomhed.

Såfremt Acton A/S ifalder et direkte produktansvar overfor tredjemand vedrørende varer, som Acton A/S har leveret til køber, er køber forpligtet til at skadesløsholde Acton A/S i samme omfang, som Acton A/S ansvar overfor køber, er begrænset ifølge nærværende vilkår. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Acton A/S i anledning af skade som påstås forvoldt af en fejl ved en af Acton A/S leverancer.

7. Tekniske data

Oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter og andre tekniske data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister og på hjemmesiden, må ikke betragtes som endeligt gældende før skriftlig bekræftelse er afgivet.

8. Force majeure m.v.

Acton A/S har ikke ansvar for forhold, som Acton A/S ikke har rådighed over, herunder bl.a. forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, ulykker, naturkatastrofer, usædvanlige vind- og vejrforhold, krig, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, strømsvigt, oversvømmelse m.v. Acton A/S er imidlertid berettiget til at hæve en aftale om levering af varer, såfremt sådanne forhold hindrer opfyldelsen af en aftale om levering i 3o på hinanden følgende dage og køber har i sådanne tilfælde ikke nogen krav af nogen art mod Acton A/S.

9. Tvister

Tvister i anledning af aftaler mellem Acton A/S og køber afgøres efter dansk ret.

Acton A/S kan efter eget valg anlægge retssag mod køber ved Retten i Glostrup eller ved købers almindelige værneting og køber er forpligtet til at anlægge retssag mod Acton A/S ved Retten i Glostrup.

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing